Unum Group (UNM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 314 200 824 200 793 000 1 100 300 523 400 994 200
Amortyzacja 110 500 119 800 113 600 110 100 101 400 103 400
Zmiana stanu należności -738 500 181 200 5 874 400 105 700 -267 000 75 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 44 200 -122 000 112 900 -9 900 16 600 -23 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 418 700 1 387 500 597 500 1 741 600 1 536 500 1 149 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -102 200 -110 300 -119 100 -150 900 -144 100 -105 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -955 900 -1 340 600 -267 700 -1 393 500 -930 100 -484 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -418 600 -168 900 -216 900 -358 000 -589 800 -687 800