Unum Group (UNM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 38 290 700 46 529 700 47 178 900 50 275 400 45 373 300 47 949 800
Należności 11 700 700 12 439 200 12 258 000 6 383 600 6 277 900 6 544 900
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 615 000 602 700 611 400 693 000 690 600 690 100
Aktywa obrotowe razem 56 147 200 65 267 200 65 749 900 62 919 600 57 770 100 60 356 400
Inwestycje długotrminowe 5 287 700 4 848 400 4 875 900 4 093 800 4 105 500 3 656 700
Rzeczowe aktywa trwałe 451 700 462 700 498 000 534 100 546 900 504 800
Wartość firmy 347 600 352 200 353 000 351 700 350 300 338 600
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 038 600 4 033 500 4 024 900 3 208 000 3 098 400 2 813 300
Aktywa razem 61 434 900 70 115 600 70 625 800 67 013 400 61 875 600 64 013 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 429 800 3 442 200 3 345 700 3 326 600 2 971 300 2 938 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 46 464 000 52 212 700 53 521 600 51 745 900 48 647 800 49 574 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 49 893 800 55 654 900 56 867 300 55 072 500 51 619 100 52 512 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 334 400 2 585 900 2 471 400 1 880 500 1 634 700 1 726 900
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 52 237 400 58 699 200 59 754 800 57 048 400 53 253 800 54 438 200
Akcje zwykłe 200 647 204 233 203 642 209 729 219 636 226 492
Zyski (straty) zatrzymane 12 912 100 11 853 200 11 269 600 10 728 700 9 863 100 9 542 200
Akcje własne -3 429 800 -3 229 700 -3 179 700 -3 179 700 -2 779 300 -2 428 600
Kapitał własny 9 197 500 11 416 400 10 871 000 9 965 000 8 621 800 9 574 900
Pasywa razem 61 434 900 70 115 600 70 625 800 67 013 400 61 875 600 64 013 100