Uniti Group Inc (UNIT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 100 520 1 067 040 1 057 610 1 017 630 916 032
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 100 520 1 067 040 1 057 610 1 017 630 916 032
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 101 176 104 975 102 900 85 198 72 045
Zysk operacyjny 553 991 409 451 345 225 326 211 269 601
Koszty odsetek netto 446 296 497 128 390 112 319 591 305 994
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 119 829 -734 015 15 571 11 124 -47 677
Podatek dochodowy -4 916 -15 203 4 663 -5 421 -38 849
Udziały niekontrolujące 1 085 -12 511 326 358 611
Zysk (strata) netto 122 573 -707 388 8 384 7 989 -16 552