Uniti Group Inc (UNIT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -9 430 122 573 -707 388 8 384 7 989 -16 552
Amortyzacja 292 788 290 942 329 403 405 754 451 750 434 205
Zmiana stanu należności 31 448 3 719 -3 972 -85 817 75 155 46 324
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -15 100 -18 631 -65 279 104 787 -21 739 -111 989
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 460 115 499 157 157 233 616 982 472 818 405 260
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -427 567 -385 855 -317 084 -350 480 -423 575 -166 028
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -392 019 -321 221 -1 394 -544 781 -480 543 -1 019 410
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -83 196 -196 567 -223 906 32 629 -13 841 501 967