Uniti Group Inc (UNIT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 43 803 58 903 77 534 142 813 38 026 59 765
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 31 043 6 793
Należności 111 226 79 778 76 059 80 031 165 848 90 693
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 31 043 6 793
Aktywa obrotowe razem 155 029 138 681 246 936 222 844 234 917 157 251
Inwestycje długotrminowe 4 696 200 4 670 560 4 484 880 4 794 160 4 358 020 4 172 830
Rzeczowe aktywa trwałe 3 754 550 3 508 940 3 273 350 3 409 940 3 209 010 3 053 890
Wartość firmy 361 378 601 878 601 878 690 672 692 385 673 729
Wartości niematerialne 334 846 364 630 390 725 531 979 432 821 429 357
Pozostałe aktywa trwałe 77 597 119 171 152 883 161 560 23 808 15 856
Aktywa razem 4 851 230 4 809 240 4 731 820 5 017 000 4 592 940 4 330 080

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 8 683 8 407
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 433 550 1 399 960 1 296 230 1 393 550 962 282 753 428
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 433 550 1 399 960 1 296 230 1 393 550 970 965 761 835
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 204 340 5 105 880 4 831 990 5 070 670 4 892 830 4 530 620
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 418 190 417 170 609 683 11 507 83 401 105 762
Udziały niekontrolujące 2 121 13 893 69 157 83 704 92 375 101 407
Zobowiązania razem 7 124 560 6 936 910 6 873 350 6 583 870 6 092 010 5 555 100
Akcje zwykłe 235 567 232 888 203 600 187 358 176 169 168 693
Zyski (straty) zatrzymane -3 483 630 -3 333 480 -3 330 460 -2 494 740 -2 373 220 -1 960 720
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -2 273 330 -2 127 670 -2 141 530 -1 566 870 -1 499 070 -1 225 020
Pasywa razem 4 851 230 4 809 240 4 731 820 5 017 000 4 592 940 4 330 080