Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 287 597 000 257 141 000 242 155 000 226 247 000 201 159 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 217 945 000 190 141 000 184 557 000 172 401 000 154 148 000
Zysk ze sprzedaży brutto 69 652 000 67 000 000 57 598 000 53 846 000 47 011 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 23 970 000 22 405 000 19 685 000 17 344 000 15 209 000
Koszty odsetek netto 1 660 000 1 663 000 1 704 000 1 400 000 1 186 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 310 000 20 742 000 17 981 000 15 944 000 14 023 000
Podatek dochodowy 4 578 000 4 973 000 3 742 000 3 562 000 3 200 000
Udziały niekontrolujące 447 000 366 000 400 000 396 000 265 000
Zysk (strata) netto 17 285 000 15 403 000 13 839 000 11 986 000 10 558 000