UMB Financial Corp. (UMBF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 691 750 1 328 700 1 368 660 1 289 660 1 133 660 1 040 470
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 37 900 20 000 130 500 32 850 70 750 41 000
Zysk ze sprzedaży brutto 1 653 850 1 308 700 1 238 160 1 256 810 1 062 910 999 474
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 148 806 144 276 147 874 153 114 144 795 137 939
Zysk operacyjny 532 011 429 060 338 890 285 965 223 594 236 346
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 532 011 429 060 338 890 285 965 223 594 236 346
Podatek dochodowy 100 329 76 042 52 388 42 365 27 334 53 370
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 431 682 353 018 286 502 243 600 195 513 247 105