UMB Financial Corp. (UMBF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 431 682 353 018 286 502 243 600 195 513 247 105
Amortyzacja 54 022 55 747 62 803 56 258 53 116 54 875
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów -174 518 0 180 867 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 86 861 -16 817 -42 320 -172 165 252 400 -29 394
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 769 554 534 082 373 598 341 425 297 097 326 526
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -51 716 -33 687 -60 216 -72 313 -57 940 -36 447
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 845 380 -4 235 490 -4 491 090 -3 000 430 -1 750 290 -478 578
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 580 860 9 418 410 5 945 880 2 654 050 1 411 060 804 347