United Fire Group Inc (UFCS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170 1 052 740
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170 1 052 740
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 12 077 96 843 -154 424 16 879 -9 150 15 650
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 077 96 843 -169 515 16 879 -9 150 15 650
Podatek dochodowy -2 954 16 249 -56 809 2 059 -11 405 -29 220
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 031 80 594 -112 706 14 820 27 650 51 023