United Fire Group Inc (UFCS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 031 80 594 -112 706 14 820 27 650 51 023
Amortyzacja 7 670 6 570 6 656 11 191 5 174 4 574
Zmiana stanu należności 91 136 -67 062 94 835 25 994 25 459 7 062
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -35 454 44 156 -32 774 56 268 -31 108 -15 291
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 251 29 917 41 435 93 752 110 104 170 094
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 137 -13 976 -18 862 -32 426 -33 053 -17 158
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -19 171 31 731 -92 871 4 501 -19 204 -61 985
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 032 -17 492 18 662 -41 985 -115 188 -107 549