United Fire Group Inc (UFCS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 832 770 2 040 280 2 129 180 2 137 380 2 071 180 1 906 520
Należności 568 100 476 964 544 026 449 191 423 197 397 738
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 25 780 22 724 27 580 24 732 22 837 17 590
Aktywa obrotowe razem 2 535 420 2 696 480 2 808 770 2 749 740 2 584 610 2 399 820
Inwestycje długotrminowe 346 865 316 243 260 907 263 728 232 087 1 783 610
Rzeczowe aktywa trwałe 133 113 137 702 129 874 116 989 97 194 68 992
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 5 324 6 034 6 743 22 542 23 252 23 971
Pozostałe aktywa trwałe 192 897 172 507 124 290 124 197 110 729 104 511
Aktywa razem 2 882 290 3 012 720 3 069 680 3 013 470 2 816 700 4 183 430

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 50 000 50 000 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 092 170 2 056 850 2 169 600 2 082 410 1 928 320 3 204 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 142 170 2 106 850 2 169 600 2 082 410 1 928 320 3 204 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 50 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 142 170 2 133 600 2 244 530 2 103 000 1 928 320 3 210 060
Akcje zwykłe 25 161 25 092 25 027 25 138 25 006 25 104
Zyski (straty) zatrzymane 620 555 621 384 555 854 697 116 715 472 608 700
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 740 114 879 121 825 149 910 472 888 375 973 373
Pasywa razem 2 882 290 3 012 720 3 069 680 3 013 470 2 816 700 4 183 430