Urban Edge Properties (UE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 397 938 850 164 330 095 387 649 414 160 407 042
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 397 938 850 164 330 095 387 649 414 160 407 042
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 43 087 78 304 48 682 38 220 34 984 30 413
Zysk operacyjny 107 761 296 704 55 542 116 606 126 291 169 146
Koszty odsetek netto 57 872 115 156 68 416 56 865 56 532 51 094
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 242 217 908 58 754 117 484 120 482 72 660
Podatek dochodowy 2 903 2 278 -38 996 1 287 3 519 -278
Udziały niekontrolujące 1 169 10 258 4 161 6 674 11 813 5 868
Zysk (strata) netto 46 147 205 278 93 527 109 431 104 966 66 915