Urban Edge Properties (UE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 85 518 164 478 384 572 432 954 440 430 490 279
Inwestycje krótkoterminowe 21 481 14 255 86 323 27 126 12 968 15 274
Należności 82 236 78 504 77 779 95 443 113 466 105 921
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 21 481 14 255 86 323 27 126 12 968 15 274
Aktywa obrotowe razem 232 491 312 595 583 355 607 705 583 956 622 036
Inwestycje długotrminowe 2 744 940 2 672 520 2 356 200 2 238 650 2 215 040 2 198 770
Rzeczowe aktywa trwałe 2 535 400 2 451 500 2 216 450 2 076 840 2 123 120 2 084 730
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 62 856 71 107 0 48 121 68 422 87 249
Pozostałe aktywa trwałe 47 909 43 130 12 024 25 351 23 496 23 511
Aktywa razem 2 977 430 2 985 120 2 939 560 2 846 360 2 798 990 2 820 810

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 192 831 182 450 251 576 45 283 57 218 69 595
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 192 831 182 450 251 576 45 283 57 218 69 595
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 694 710 1 690 190 1 590 520 1 546 200 1 550 240 1 564 540
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 26 594 155 054 180 025 193 302
Udziały niekontrolujące 53 115 52 562 44 328 46 960 101 271 100 622
Zobowiązania razem 2 000 440 1 989 780 1 988 000 1 878 540 1 894 290 1 930 890
Akcje zwykłe 117 366 117 029 117 722 119 751 113 863 107 132
Zyski (straty) zatrzymane -36 104 -7 091 -39 467 -52 546 -52 857 -57 621
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 976 991 995 332 951 565 967 816 904 706 889 919
Pasywa razem 2 977 430 2 985 120 2 939 560 2 846 360 2 798 990 2 820 810