UDR Inc (UDR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 517 390 1 290 770 1 241 160 1 152 190 1 046 860 995 791
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 517 390 1 290 770 1 241 160 1 152 190 1 046 860 995 791
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 64 144 57 541 49 885 51 533 46 983 48 566
Zysk operacyjny 235 053 135 664 131 957 216 249 215 587 188 829
Koszty odsetek netto 155 900 186 267 202 706 170 917 134 168 128 711
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 92 928 162 432 71 515 203 417 222 230 132 415
Podatek dochodowy 349 1 439 2 545 3 838 688 -240
Udziały niekontrolujące 5 655 10 977 4 704 14 614 18 436 11 097
Zysk (strata) netto 82 512 145 787 60 036 180 861 199 238 117 850