UDR Inc (UDR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 82 512 145 787 60 036 180 861 199 238 117 850
Amortyzacja 679 572 619 833 618 629 507 923 435 679 436 462
Zmiana stanu należności 27 847 -131 132 4 342 111 391 22 790 -321
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 226 -442 -6 697 -177 110 183 178 -74
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 820 071 663 960 604 316 630 704 560 676 519 152
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -434 035 -344 553 -295 353 -209 748 -267 447 -374 693
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -929 528 -1 272 250 -460 842 -1 686 690 -113 548 -407 441
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 111 233 612 540 -152 594 880 383 -260 067 -111 785