UDR Inc (UDR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 193 967 1 409 8 106 185 216 2 038
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 54 707 26 860 157 992 153 650 42 259 19 469
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 84 901 55 278 182 163 186 941 251 150 41 299
Inwestycje długotrminowe 10 953 600 10 719 900 9 455 370 9 449 530 7 460 580 7 691 970
Rzeczowe aktywa trwałe 9 807 570 9 603 710 8 466 110 8 470 750 6 542 000 6 847 040
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 197 471 216 311 188 118 186 296 137 710 124 104
Aktywa razem 11 038 500 10 775 200 9 637 530 9 636 470 7 711 730 7 733 270

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 423 784 396 199 350 508 322 411 268 424 278 108
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 423 784 396 199 350 508 322 411 268 424 278 108
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 487 300 5 412 790 4 976 550 4 707 520 3 547 790 3 671 660
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 840 060 1 330 870 880 685 1 049 440 989 892 957 702
Zobowiązania razem 6 940 380 7 332 350 6 403 330 6 277 930 4 806 100 4 907 470
Akcje zwykłe 321 671 300 326 294 545 285 247 268 179 267 024
Zyski (straty) zatrzymane -3 451 590 -3 485 080 -2 685 770 -2 462 130 -2 064 000 -1 871 600
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 098 080 3 442 870 3 234 200 3 358 540 2 905 620 2 825 800
Pasywa razem 11 038 500 10 775 200 9 637 530 9 636 470 7 711 730 7 733 270