United Bankshares, Inc. (UBSI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 155 250 1 073 210 1 150 900 913 046 843 664 755 451
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 822 -23 970 106 562 21 313 22 013 28 406
Zysk ze sprzedaży brutto 1 136 430 1 097 180 1 044 340 891 733 821 651 727 045
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 74 449 68 013 62 164 49 060 50 308 49 595
Zysk operacyjny 476 483 462 853 357 511 324 439 324 402 284 827
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 475 783 462 853 359 740 324 439 327 165 284 827
Podatek dochodowy 96 156 95 115 70 717 64 340 70 823 134 246
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 379 627 367 738 289 023 260 099 256 342 150 581