United Bankshares, Inc. (UBSI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 379 627 367 738 289 023 260 099 256 342 150 581
Amortyzacja 23 670 7 911 43 364 20 531 21 061 21 567
Zmiana stanu należności 30 378 -2 320 8 747 -2 512 7 782 13 415
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 11 277 -14 491 112 131 -2 648 -8 856 21 274
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 760 822 609 539 140 447 147 694 292 533 253 928
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 862 -15 380 -19 025 -11 083 -5 776 -14 357
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 447 660 15 654 137 585 -379 048 -871 513 266 678
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 105 316 923 909 1 093 540 48 451 -66 791 -288 967