United Bankshares, Inc. (UBSI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 5 811 980 8 275 460 5 816 820 3 709 570 3 626 080 3 807 020
Należności 94 890 64 512 66 832 58 085 60 597 52 815
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 26 524 400 26 430 500 23 536 600 17 588 000 17 220 100 16 991 400
Inwestycje długotrminowe 2 964 940 2 898 420 2 647 640 2 074 360 2 030 410 2 067 580
Rzeczowe aktywa trwałe 199 161 197 220 175 824 96 644 95 245 104 894
Wartość firmy 1 888 890 1 886 490 1 796 850 1 478 010 1 478 010 1 478 380
Wartości niematerialne 21 022 23 144 20 955 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 784 719 709 623 584 496 441 922 457 154 484 309
Aktywa razem 29 489 400 29 328 900 26 184 200 19 662 300 19 250 500 19 059 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 197 660 817 394 864 369 2 088 030 1 674 100 1 513 980
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 22 699 800 23 706 200 20 949 000 14 149 100 14 324 800 14 304 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 24 897 400 24 523 600 21 813 400 16 237 100 15 998 900 15 818 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 24 973 200 24 610 300 21 886 600 16 298 500 15 998 900 15 818 400
Akcje zwykłe 134 776 129 276 120 017 101 586 104 016 97 503
Zyski (straty) zatrzymane 1 575 430 1 390 780 1 205 400 1 132 580 1 013 040 891 816
Akcje własne -250 404 -170 618 -159 139 -137 788 -101 954 -1 013
Kapitał własny 4 516 190 4 718 630 4 297 620 3 363 830 3 251 620 3 240 530
Pasywa razem 29 489 400 29 328 900 26 184 200 19 662 300 19 250 500 19 059 000