Two Harbors Investment Corp (TWO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 295 540 168 597 525 050 994 690 870 032 745 089
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 295 540 168 597 525 050 994 690 870 032 745 089
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -743 644 -189 412 -2 194 910 -731 663 126 467 173 158
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 1 068 100 380 831 534 796 1 042 060 -33 993 124 599
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 324 452 191 419 -1 665 820 310 402 -2 467 297 757
Podatek dochodowy 104 213 4 192 -35 688 -13 560 41 823 -10 482
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 3 814
Zysk (strata) netto 185 578 128 038 -1 705 940 248 161 -109 685 323 449