Two Harbors Investment Corp (TWO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 128 038 -1 705 940 248 161 -109 685 323 449
Amortyzacja 0 0 0 0 969
Zmiana stanu należności 1 108 -217 990 170 382 -699 009 771 908
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -230 908 826 628 148 378 -9 401 12 276
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 423 510 631 603 1 056 640 702 870 606 781
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 -629
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6 313 940 14 903 700 -6 077 740 4 790 000 -9 484 260
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 295 210 -14 505 700 5 540 170 -5 450 100 9 117 280