Trinseo PLC (TSE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 4 827 500 3 035 500 3 775 800 4 622 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 128 600 2 719 900 3 446 900 4 094 000
Zysk ze sprzedaży brutto 698 900 315 600 328 900 528 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 323 400 252 400 300 000 258 500
Zysk operacyjny 375 500 63 200 28 900 270 300
Koszty odsetek netto 79 400 43 600 39 300 46 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 350 500 45 700 104 600 364 300
Podatek dochodowy 70 900 37 800 12 600 71 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 440 000 7 900 92 000 292 500