Trinseo PLC (TSE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 211 700 573 000 588 700 456 200 452 300
Inwestycje krótkoterminowe 39 400 44 300 15 100 25 900 20 500
Należności 586 000 740 200 529 200 570 800 648 100
Zapasy 553 600 621 000 384 100 438 200 510 400
Pozostałe aktywa obrotowe 39 400 44 300 15 100 25 900 20 500
Aktywa obrotowe razem 1 390 700 1 978 500 1 517 100 1 491 100 1 631 300
Inwestycje długotrminowe 2 369 500 2 733 700 1 328 100 1 267 700 1 095 500
Rzeczowe aktywa trwałe 691 100 719 000 601 400 625 800 592 100
Wartość firmy 410 400 710 100 74 200 67 700 69 000
Wartości niematerialne 772 000 823 800 182 800 191 500 191 100
Pozostałe aktywa trwałe 67 500 70 100 61 100 55 700 37 500
Aktywa razem 3 760 200 4 712 200 2 845 200 2 758 800 2 726 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 438 100 590 300 355 400 343 000 354 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 16 000 18 500 12 300 11 100 7 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 235 300 305 600 165 600 173 500 175 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 689 400 914 400 533 300 527 600 537 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 301 600 2 305 600 1 158 700 1 162 600 1 160 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 228 900 306 700 436 500 300 200 214 900
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 339 900 3 699 100 2 254 900 2 089 900 1 958 100
Akcje zwykłe 35 900 38 700 38 300 40 300 42 800
Zyski (straty) zatrzymane 264 500 741 800 739 200 781 000 753 200
Akcje własne -200 000 -50 000 -542 900 -524 900 -418 100
Kapitał własny 420 300 1 013 100 590 300 668 900 768 700
Pasywa razem 3 760 200 4 712 200 2 845 200 2 758 800 2 726 800