Trustco Bank Corp. (TRST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 205 862 185 919 195 458 210 719 198 995 187 333
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -341 -5 450 5 600 159 1 400 2 000
Zysk ze sprzedaży brutto 206 203 191 369 189 858 210 560 197 595 185 333
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 26 060 26 334 26 076 26 255 27 301 25 239
Zysk operacyjny 99 417 82 133 69 446 76 509 79 654 76 747
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99 417 82 133 69 446 76 509 79 654 76 747
Podatek dochodowy 24 183 20 614 16 994 18 669 18 209 33 602
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 75 234 61 519 52 452 57 840 61 445 43 145