Trustco Bank Corp. (TRST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 75 234 61 519 52 452 57 840 61 445 43 145
Amortyzacja 10 553 10 602 10 178 9 943 4 109 3 816
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -4 928 1 161 -1 002 -1 062 5 135 -4 594
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 78 626 55 365 62 157 63 798 67 640 61 690
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 785 -2 840 -3 830 -3 894 -3 646 -3 613
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -416 626 -175 256 -35 346 -248 759 -173 820 -144 884
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -230 871 232 262 623 442 138 098 -2 851 -11 340