T. Rowe Price Group Inc. (TROW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 6 488 400 7 671 900 6 206 700 5 617 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 6 488 400 7 671 900 6 206 700 5 617 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 070 000 968 700 844 600 846 000
Zysk operacyjny 2 070 500 3 704 100 2 743 700 2 394 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 290 500 498 500 294 300
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 948 200 3 994 600 3 242 200 2 927 300
Podatek dochodowy 498 600 896 100 718 900 678 400
Udziały niekontrolujące -108 300 15 600 150 600 117 600
Zysk (strata) netto 1 521 800 3 002 400 2 307 400 2 076 000