T. Rowe Price Group Inc. (TROW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 1 521 800 3 002 400 2 307 400 2 076 000
Amortyzacja 225 700 204 800 189 600 190 800
Zmiana stanu należności -309 600 195 200 216 500 97 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 232 500 -628 600 369 900 356 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 359 400 3 452 000 1 918 900 1 522 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -237 600 -239 100 -214 600 -204 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -41 500 -1 098 100 -36 300 -324 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 076 900 -2 988 800 -1 486 300 -832 700