Trustmark Corp. (TRMK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 3 787 500 3 949 880 3 043 350 2 646 240 2 971 680 3 560 520
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 133 677 92 761 66 514 79 394 96 426 84 884
Aktywa obrotowe razem 16 606 100 16 398 400 15 313 200 12 328 300 12 183 500 12 647 000
Inwestycje długotrminowe 1 409 370 1 197 220 1 238 630 1 169 580 1 102 940 1 151 000
Rzeczowe aktywa trwałe 212 365 205 644 194 278 189 791 178 668 179 339
Wartość firmy 384 237 384 237 385 270 379 627 379 627 379 627
Wartości niematerialne 3 640 0 7 390 7 343 11 112 16 360
Pozostałe aktywa trwałe 770 838 568 177 609 142 532 389 498 864 532 442
Aktywa razem 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500 13 798 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 680 330 275 923 345 224 137 732 141 741 1 033 850
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 474 500 15 361 400 14 251 900 11 533 900 11 414 900 11 047 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 16 154 800 15 637 300 14 597 100 11 671 700 11 556 600 12 081 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 055 0 7 805 9 520 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 324 405 180 574 173 549 155 992 138 384 145 062
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 16 523 200 15 854 300 14 810 700 11 837 200 11 695 000 12 226 300
Akcje zwykłe 61 242 62 788 63 505 64 630 67 505 67 727
Zyski (straty) zatrzymane 1 600 320 1 585 110 1 495 830 1 414 530 1 323 870 1 228 190
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 492 270 1 741 310 1 741 120 1 660 700 1 591 450 1 571 700
Pasywa razem 18 015 500 17 595 600 16 551 800 13 497 900 13 286 500 13 798 000