Truist Financial Corporation (TFC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 197 762 000 171 442 000 114 126 000 48 670 000 50 072 000
Należności 2 244 000 1 833 000 2 418 000 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 13 606 000 11 921 000 2 630 000 1 108 000 1 056 000
Aktywa obrotowe razem 490 169 000 472 203 000 418 921 000 199 128 000 195 023 000
Inwestycje długotrminowe 51 072 000 37 025 000 54 157 000 26 569 000 26 619 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 700 000 3 870 000 3 712 000 2 118 000 2 055 000
Wartość firmy 26 098 000 24 447 000 24 154 000 9 818 000 9 618 000
Wartości niematerialne 3 408 000 2 984 000 3 142 000 758 000 711 000
Pozostałe aktywa trwałe 9 417 000 4 391 000 21 326 000 13 875 000 14 235 000
Aktywa razem 541 241 000 509 228 000 473 078 000 225 697 000 221 642 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 41 205 000 45 689 000 59 557 000 28 887 000 28 586 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 416 488 000 381 077 000 334 727 000 166 632 000 163 361 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 457 693 000 426 766 000 394 284 000 195 519 000 191 947 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 14 277 000 11 550 000 12 236 000 0 0
Udziały niekontrolujące 0 105 000 174 000 56 000 47 000
Zobowiązania razem 471 970 000 438 421 000 406 694 000 195 575 000 191 994 000
Akcje zwykłe 1 337 140 1 347 080 805 104 772 963 799 217
Zyski (straty) zatrzymane 22 998 000 19 455 000 19 806 000 18 118 000 16 259 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 69 271 000 70 807 000 66 384 000 30 122 000 29 648 000
Pasywa razem 541 241 000 509 228 000 473 078 000 225 697 000 221 642 000