Triumph Bancorp Inc (TBK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 884 806 373 358 342 371 285 389 197 870
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -17 660 38 329 7 942 16 167 11 628
Zysk ze sprzedaży brutto 902 466 335 029 334 429 269 222 186 242
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 59 294 27 484 24 322 18 997 13 059
Zysk operacyjny 290 602 75 568 75 095 65 943 41 088
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 289 908 84 710 75 446 66 500 61 098
Podatek dochodowy 63 960 20 686 16 902 14 792 24 878
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 219 536 62 323 58 544 51 130 35 446