Triumph Bancorp Inc (TBK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 219 536 62 323 58 544 51 130 35 446
Amortyzacja 45 826 19 050 17 266 12 700 9 202
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 160 333 17 778 -28 471 37 104 20 501
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 273 918 97 327 72 450 73 830 47 273
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 724 -17 574 -21 338 -18 776 -7 953
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 155 312 -774 737 -520 372 -268 307 -379 771
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -291 660 793 923 410 863 295 287 352 113