Triumph Bancorp Inc (TBK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 920 912 489 469 395 542 490 781 410 543
Należności 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 10 817 500 5 476 030 4 628 710 4 168 070 3 261 760
Inwestycje długotrminowe 1 095 010 459 760 431 588 391 707 237 268
Rzeczowe aktywa trwałe 211 458 103 404 96 595 83 392 62 861
Wartość firmy 467 454 163 209 158 743 158 743 44 126
Wartości niematerialne 86 258 26 713 31 543 40 674 19 652
Pozostałe aktywa trwałe 308 748 158 575 137 886 98 400 92 479
Aktywa razem 11 912 500 5 935 790 5 060 300 4 559 780 3 499 030

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 655 118 232 581 556 893 418 012 452 451
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 297 560 4 719 700 3 791 940 3 454 830 2 632 840
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 952 680 4 952 280 4 348 830 3 872 850 3 085 290
Długoterminowe zobowiązania finansowe 54 288 191 860 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 187 802 64 870 74 875 50 326 22 048
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 10 194 800 5 209 010 4 423 710 3 923 170 3 107 340
Akcje zwykłe 49 473 24 388 25 941 24 791 19 134
Zyski (straty) zatrzymane 798 702 289 583 229 030 170 486 119 356
Akcje własne -209 486 -103 052 -67 069 -2 288 -1 784
Kapitał własny 1 717 730 726 781 636 590 636 607 391 698
Pasywa razem 11 912 500 5 935 790 5 060 300 4 559 780 3 499 030