Syneos Health Inc (SYNH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 212 970 4 415 780 4 675 820 4 390 120 2 672 060
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 212 970 4 415 780 4 675 820 4 390 120 2 672 060
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 570 765 442 484 446 281 406 305 282 620
Zysk operacyjny 412 096 352 799 341 164 275 816 158 264
Koszty odsetek netto 79 141 90 880 122 278 127 015 62 543
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 315 160 203 658 101 709 57 258 -111 877
Podatek dochodowy 80 329 10 871 -29 549 32 974 26 592
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 234 831 192 787 131 258 24 284 -138 469