Syneos Health Inc (SYNH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 266 497 234 831 192 787 131 258 24 284 -138 469
Amortyzacja 247 179 235 625 222 352 242 465 273 685 179 936
Zmiana stanu należności -1 404 620 180 109 41 140 46 910 240 743 630 639
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -100 346 -165 698 108 684 7 257 -165 330 218 791
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 426 981 450 278 425 493 318 481 303 448 198 258
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -93 459 -56 841 -50 010 -63 973 -54 595 -43 896
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -105 634 -340 346 -504 084 -81 661 -145 485 -1 722 910
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -339 157 -277 577 178 265 -215 469 -319 356 1 734 370