Syneos Health Inc (SYNH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 106 175 271 873 163 189 155 932 321 262
Inwestycje krótkoterminowe 135 091 121 058 94 834 79 299 84 215
Należności 1 524 890 1 344 780 1 303 640 1 256 730 1 015 990
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 135 091 121 058 94 834 79 299 84 215
Aktywa obrotowe razem 1 766 460 1 738 010 1 562 160 1 491 960 1 422 180
Inwestycje długotrminowe 6 470 640 6 325 290 5 891 630 5 762 950 5 863 690
Rzeczowe aktywa trwałe 222 657 216 200 203 926 183 486 180 412
Wartość firmy 4 956 020 4 776 180 4 350 380 4 333 160 4 292 570
Wartości niematerialne 854 067 933 525 973 081 1 133 610 1 286 050
Pozostałe aktywa trwałe 193 103 141 047 108 701 103 373 84 496
Aktywa razem 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910 7 285 870

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 107 535 113 684 136 686 98 624 58 575
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 627 17 455 75 902 63 906 41 414
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 525 950 1 446 190 1 303 870 1 340 670 1 059 570
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 654 120 1 577 330 1 516 460 1 503 200 1 159 560
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 809 900 2 933 580 2 587 310 2 763 780 2 966 310
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 76 660 68 311 90 927 106 669 83 709
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 824 540 4 821 190 4 424 140 4 398 760 4 263 290
Akcje zwykłe 103 872 104 168 103 618 103 414 74 913
Zyski (straty) zatrzymane -12 953 -179 873 -341 263 -459 333 -370 469
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 412 560 3 242 110 3 029 650 2 856 140 3 022 580
Pasywa razem 8 237 090 8 063 310 7 453 800 7 254 910 7 285 870