Service Properties Trust (SVC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 863 010 1 495 580 1 265 250 2 316 150 2 294 540 2 171 940
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 863 010 1 495 580 1 265 250 2 316 150 2 294 540 2 171 940
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 44 404 53 439 50 668 54 639 104 862 125 402
Zysk operacyjny 175 046 -134 983 2 566 411 982 394 242 380 327
Koszty odsetek netto 338 416 365 057 306 206 222 911 193 685 180 781
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -132 580 -545 544 -294 171 262 543 186 929 211 859
Podatek dochodowy -199 -941 17 211 2 793 1 195 -3 284
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -132 381 -544 603 -311 382 259 750 185 734 203 815