Service Properties Trust (SVC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -132 381 -544 603 -311 382 259 750 185 734 203 815
Amortyzacja 401 108 485 965 498 908 428 448 403 077 386 659
Zmiana stanu należności -13 135 -7 362 -13 123 -22 559 12 699 13 181
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -905 674 870 711 45 699 1 667 1 827 13 243
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 243 127 49 904 37 604 617 722 596 953 554 223
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -106 412 -102 726 -76 172 -2 863 720 -182 862 -131 120
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 397 253 -101 310 -51 807 -2 130 040 -427 742 -733 737
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 542 380 907 368 24 400 1 517 580 -190 704 192 757