Service Properties Trust (SVC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 38 369 944 043 73 332 27 633 25 966 24 139
Inwestycje krótkoterminowe 53 055 0 0 0 0 0
Należności 35 033 48 168 55 530 68 653 91 212 78 513
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 126 457 992 211 128 862 96 286 117 178 102 652
Inwestycje długotrminowe 7 361 730 8 161 100 8 558 460 8 937 680 7 059 900 7 047 730
Rzeczowe aktywa trwałe 6 590 740 6 943 970 7 882 160 8 264 280 6 549 590 6 643 180
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 252 357 283 241 325 845 378 218 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 277 068 414 996 318 783 142 338 447 416 317 173
Aktywa razem 7 488 190 9 153 320 8 687 320 9 033 970 7 177 080 7 150 380

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 443 869 454 987 375 939 465 542 407 061 393 915
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 443 869 454 987 375 939 465 542 407 061 393 915
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 655 530 7 143 020 6 208 590 6 062 550 4 172 590 4 001 050
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 099 400 7 598 010 6 584 530 6 528 090 4 579 650 4 394 960
Akcje zwykłe 164 738 164 566 164 422 164 312 164 229 164 146
Zyski (straty) zatrzymane -3 170 110 -2 999 680 -2 448 480 -2 043 300 -1 949 430 -1 867 890
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 388 790 1 555 310 2 102 790 2 505 880 2 597 430 2 755 420
Pasywa razem 7 488 190 9 153 320 8 687 320 9 033 970 7 177 080 7 150 380