Store Capital Corp (STOR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 782 664 694 268 665 714 540 756 452 847
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 782 664 694 268 665 714 540 756 452 847
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 84 097 49 685 54 274 45 725 40 990
Zysk operacyjny 389 531 356 630 378 672 301 145 243 365
Koszty odsetek netto 170 974 169 706 158 381 129 061 120 478
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 45 528 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 269 161 213 198 285 682 217 612 122 887
Podatek dochodowy 813 584 707 642 453
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 267 689 211 838 284 572 216 572 161 593