S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 399 010 353 872 380 183 373 042 337 134 316 104
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 366 16 215 131 424 14 873 14 995 13 883
Zysk ze sprzedaży brutto 390 644 337 657 248 759 358 169 322 139 302 221
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 32 018 29 781 31 575 25 692 23 372 22 599
Zysk operacyjny 168 930 135 668 23 381 128 710 121 306 119 405
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 168 930 135 668 21 039 117 360 123 179 119 405
Podatek dochodowy 33 410 25 325 -1 19 126 17 845 46 437
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 135 139 109 851 20 972 97 974 105 030 72 726