S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 135 139 109 851 20 972 97 974 105 030 72 726
Amortyzacja 9 027 11 480 7 645 5 763 4 599 2 498
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -712 206 692 549 31 843 42 334 38 337 -22 334
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 240 434 216 111 53 451 138 423 128 017 114 236
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 863 -3 611 -5 416 -5 153 -4 172 -4 694
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -398 587 11 980 -161 101 -210 556 -201 964 -212 415
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -554 053 464 458 139 493 114 467 112 284 75 845