S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 002 790 912 315 887 554 789 539 687 243 702 776
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 8 295 430 8 735 940 8 225 470 8 062 290 6 728 380 6 524 990
Inwestycje długotrminowe 815 135 752 585 742 429 702 359 523 837 535 268
Rzeczowe aktywa trwałe 49 285 52 632 55 614 56 940 41 730 42 702
Wartość firmy 373 424 373 424 373 424 371 621 287 446 291 670
Wartości niematerialne 5 378 6 895 8 675 10 919 2 601 3 677
Pozostałe aktywa trwałe 387 048 319 634 304 716 262 879 192 060 197 219
Aktywa razem 9 110 570 9 488 530 8 967 900 8 764 650 7 252 220 7 060 260

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 439 194 76 823 162 764 396 464 585 933 632 920
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 219 970 8 081 020 7 485 700 7 056 460 5 692 300 5 478 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 659 160 8 157 840 7 648 460 7 452 930 6 278 240 6 110 970
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 266 744 124 237 164 721 119 723 38 222 65 252
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 7 925 910 8 282 080 7 813 190 7 572 650 6 316 460 6 176 220
Akcje zwykłe 38 988 39 050 39 070 34 628 34 776 34 729
Zyski (straty) zatrzymane 863 948 773 659 710 061 761 083 701 819 628 107
Akcje własne -77 070 -66 833 -68 612 -60 982 -43 622 -32 081
Kapitał własny 1 184 660 1 206 450 1 154 710 1 192 000 935 761 884 031
Pasywa razem 9 110 570 9 488 530 8 967 900 8 764 650 7 252 220 7 060 260