S&P Global Inc (SPGI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 048 000 2 339 000 2 123 000 1 958 000 1 496 000
Amortyzacja 356 000 206 000 204 000 206 000 180 000
Zmiana stanu należności 1 707 000 16 000 128 000 130 000 197 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 8 899 000 1 223 000 959 000 -856 000 391 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 196 000 3 567 000 2 776 000 2 064 000 2 016 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -70 000 -76 000 -115 000 -113 000 -123 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -240 000 -240 000 -131 000 -513 000 -209 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 026 000 -2 166 000 -1 751 000 -2 288 000 -1 507 000