S&P Global Inc (SPGI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 016 000 4 117 000 2 894 000 1 935 000 2 791 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 288 000 264 000 221 000 179 000 209 000
Należności 3 300 000 1 593 000 1 577 000 1 449 000 1 319 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 288 000 264 000 221 000 179 000 209 000
Aktywa obrotowe razem 17 620 000 5 988 000 4 712 000 3 604 000 4 324 000
Inwestycje długotrminowe 12 432 000 6 549 000 6 636 000 5 854 000 5 101 000
Rzeczowe aktywa trwałe 482 000 284 000 320 000 270 000 275 000
Wartość firmy 7 012 000 3 735 000 3 575 000 3 535 000 2 989 000
Wartości niematerialne 2 570 000 1 352 000 1 424 000 1 524 000 1 388 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 516 000 684 000 641 000 525 000 395 000
Aktywa razem 30 052 000 12 537 000 11 348 000 9 458 000 9 425 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 410 000 233 000 190 000 211 000 195 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 399 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 220 000 3 354 000 2 903 000 2 418 000 2 620 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 630 000 3 587 000 3 093 000 2 629 000 3 214 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 228 000 4 110 000 3 948 000 3 662 000 3 170 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 138 000 944 000 883 000 863 000 923 000
Udziały niekontrolujące 7 008 000 2 843 000 2 325 000 1 676 000 1 407 000
Zobowiązania razem 25 988 000 12 028 000 10 869 000 8 830 000 8 714 000
Akcje zwykłe 481 600 241 000 245 400 250 900 256 300
Zyski (straty) zatrzymane 30 034 000 13 367 000 12 205 000 11 284 000 10 025 000
Akcje własne -26 938 000 -13 461 000 -12 299 000 -11 041 000 -9 602 000
Kapitał własny 4 064 000 509 000 479 000 628 000 711 000
Pasywa razem 30 052 000 12 537 000 11 348 000 9 458 000 9 425 000