Synovus Financial Corp. (SNV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 485 120 2 103 410 2 311 010 2 406 540 1 625 690 1 511 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 84 553 -106 251 355 022 87 720 51 697 67 185
Zysk ze sprzedaży brutto 2 400 570 2 209 660 1 955 990 2 318 820 1 574 000 1 444 020
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 174 730 169 222 184 045 183 277 151 363 142 912
Zysk operacyjny 954 487 996 583 556 533 821 595 557 419 487 152
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 964 177 989 360 484 665 765 015 547 354 480 138
Podatek dochodowy 206 275 228 893 110 970 201 235 118 878 204 664
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 724 739 727 304 340 532 540 899 410 478 265 236