Synovus Financial Corp. (SNV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 724 739 727 304 340 532 540 899 410 478 265 236
Amortyzacja 69 172 157 987 106 107 8 079 55 172 59 121
Zmiana stanu należności 151 685 -39 422 55 455 56 575 45 782 23 700
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 191 172 -98 700 -4 221 67 420 70 578 2 673
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 191 490 794 016 17 032 621 050 538 052 641 626
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 105 -25 954 -30 102 -61 208 -53 159 -51 106
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 855 480 -4 384 170 -2 352 970 -2 153 860 -1 338 050 -1 415 540
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 631 920 2 347 090 5 401 940 1 576 170 1 010 630 776 588