Synovus Financial Corp. (SNV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 14 927 200 13 165 000 7 900 430 4 775 420 4 646 140
Należności 242 304 281 726 226 271 169 696 123 914
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 306 969 560 166 259 348 71 188 104 222
Aktywa obrotowe razem 54 486 800 51 625 600 45 543 600 31 109 600 29 706 100
Inwestycje długotrminowe 2 830 440 2 768 570 2 659 690 1 559 630 1 515 730
Rzeczowe aktywa trwałe 407 241 463 959 493 940 434 307 426 813
Wartość firmy 452 390 452 390 497 267 57 315 57 315
Wartości niematerialne 35 596 45 112 55 671 9 875 11 254
Pozostałe aktywa trwałe 1 299 220 1 256 410 1 126 270 910 777 842 981
Aktywa razem 57 317 200 54 394 200 48 203 300 32 669 200 31 221 800

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 204 230 1 210 210 3 907 460 2 307 160 1 706 140
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 49 691 400 46 919 500 38 571 200 26 958 000 26 309 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 50 895 600 48 129 700 42 478 700 29 265 200 28 015 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 124 790 1 103 120 782 941 270 419 245 043
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 52 020 400 49 232 800 43 261 600 29 535 600 28 260 300
Akcje zwykłe 147 041 147 415 154 331 117 644 121 162
Zyski (straty) zatrzymane 1 709 980 1 178 020 1 068 330 843 767 544 207
Akcje własne -931 497 -731 806 -715 560 -1 014 750 -839 674
Kapitał własny 5 296 800 5 161 330 4 941 690 3 133 600 2 961 570
Pasywa razem 57 317 200 54 394 200 48 203 300 32 669 200 31 221 800