South Jersey Industries Inc. (SJI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 992 000 1 541 380 1 628 630 1 641 340 1 243 070
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 244 520 858 935 1 031 970 1 055 410 846 227
Zysk ze sprzedaży brutto 747 473 682 448 596 659 585 930 396 841
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 349 120 279 644 208 817 190 646 95 709
Koszty odsetek netto 127 130 118 534 114 477 90 296 54 019
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 135 621 179 961 98 250 18 464 -28 341
Podatek dochodowy 47 107 22 664 21 061 561 -24 937
Udziały niekontrolujące 474 -42 0 0 0
Zysk (strata) netto 88 091 157 084 76 917 17 663 -3 490