South Jersey Industries Inc. (SJI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 28 754 34 045 6 417 30 030 7 819
Inwestycje krótkoterminowe 154 287 94 371 123 302 111 263 111 741
Należności 395 124 336 411 324 032 400 143 266 681
Zapasy 60 797 42 001 55 317 62 168 52 752
Pozostałe aktywa obrotowe 154 287 94 371 123 302 111 263 111 741
Aktywa obrotowe razem 638 962 506 828 652 508 663 192 438 993
Inwestycje długotrminowe 6 669 710 6 182 320 5 712 830 5 293 380 3 426 090
Rzeczowe aktywa trwałe 4 912 320 4 464 230 4 073 540 3 653 470 2 700 200
Wartość firmy 706 960 706 960 702 070 734 607 3 578
Wartości niematerialne 0 0 0 0 12 480
Pozostałe aktywa trwałe 1 011 200 897 078 828 135 827 493 615 634
Aktywa razem 7 308 670 6 689 150 6 365 340 5 956 580 3 865 090

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 330 164 256 589 232 242 410 463 284 899
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 400 076 739 201 1 316 610 1 004 410 410 209
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 225 442 167 842 183 044 165 966 187 974
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 955 682 1 163 630 1 731 900 1 580 840 883 082
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 189 010 2 776 400 2 070 090 2 106 860 1 123 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 965 639 932 706 1 047 410 916 018 579 712
Udziały niekontrolujące 10 289 5 995 0 0 0
Zobowiązania razem 5 319 520 5 028 270 4 941 560 4 689 560 2 672 680
Akcje zwykłe 109 269 96 854 92 130 83 693 79 541
Zyski (straty) zatrzymane 310 433 355 678 313 237 343 258 420 351
Akcje własne -287 -321 -289 -292 -271
Kapitał własny 1 989 150 1 660 880 1 423 780 1 267 020 1 192 410
Pasywa razem 7 308 670 6 689 150 6 365 340 5 956 580 3 865 090