SITE Centers Corp (SITC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 552 353 532 864 460 333 507 103 700 371 913 088
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 552 353 532 864 460 333 507 103 700 371 913 088
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 46 564 55 052 52 881 58 384 61 639 89 854
Zysk operacyjny 132 259 139 257 78 988 128 425 107 075 -181 297
Koszty odsetek netto 77 692 76 383 65 716 66 712 120 868 160 283
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 232 290 170 032
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 169 608 126 966 37 721 102 484 116 967 -230 714
Podatek dochodowy 816 1 550 1 131 659 862 12 418
Udziały niekontrolujące 73 481 869 1 126 1 671 -1 447
Zysk (strata) netto 157 079 105 551 14 986 60 605 79 766 -271 433